İlgili Kişi Başvuru Formu

İlgili Kişi Başvuru Formu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi (“Veri Sahibi”) olarak ARTE TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ye (“Şirket”) başvurarak aşağıda yer verilen taleplerde bulunabilirsiniz:

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
  4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzelclmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
  6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerekcren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale gecrilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
  7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomack sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi surecyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına icraz etmek,
  8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

Şirketimiz KVK Kanunu’nun 13. maddesine dayanarak başvurunuzu talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracak ve cevabımız yazılı olarak veya elektronik ortam üzerinden tarafnıza ulaştırılacaktır.

Başvuru formunu yükleme için tıklayın