Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

a) Veri Sorumlusu Bilgileri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; “İçerenköy, Çayıryolu Sk. No:7, 34752 Ataşehir, 34752 Kadıköy/İstanbul, Türkiye” adresinde yer alan ARTE TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. “Şirket” tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları hakkındaki detaylı bilgilere; www.arteteknoloji.com internet adresinden, kamuoyu ile paylaşılmış olan Arte Teknoloji Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile ulaşabilirsiniz.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Şirket, kişisel verilerinizi Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde, Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işleyebilecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda; tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde
aktarılabilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurusunun değerlendirilmesi amacıyla iş başvurusu yapmanız dolayısıyla toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz iş başvurunuzun değerlendirilmesi kapsamında sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenebilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
  • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme,

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.arteteknoloji.com internet adresimizden ulaşabileceğiniz Kişisel Veri Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.