6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi (“Veri Sahibi”) olarak ARTE TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ne (“Şirket”) başvurarak aşağıda yer verilen taleplerde bulunabilirsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

Şirketimiz KVK Kanunu’nun 13. maddesine dayanarak başvurunuzu talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracak ve cevabımız yazılı olarak veya elektronik ortam üzerinden tarafınıza ulaştırılacaktır.
İşbu Başvuru Formu, yapmış olduğunuz başvuru üzerine Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit etmek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirlemek ve başvurunuza doğru, eksiksiz ve süresi içinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır. Adınıza yapılmış yetkisiz ve izinsiz başvuruların önlenmesi, hukuka aykırı ve haksız bir şekilde üçüncü kişilerle veri paylaşımının engellenmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutar. Başvuru Formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumlu tutulamayacaktır.

2. BAŞVURU YÖNTEMİ

Başvuru hakkınız kapsamındaki taleplerinizi KVK Kanunu’nun 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da önceden Şirketimize bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz.

Yazılı olarak yapılacak başvurular; Başvuru Sahibi ’nin şahsen başvurusu ile noter aracılığı ile veya 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimizin KEP adresine gönderilerek yapılabilir.

Veri Sahibi tarafından yapılacak yazılı başvurularda başvuru yapılması esnasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ

1.  Yazılı Olarak Başvuru Islak imzalı şahsen başvuru Eğitim Mah. Kasap İsmail Sok. Sadıkoğlu 6 İş Merkezi 7/7 34722 Kadıköy – İstanbul Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla
2.  Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile [email protected] E-postanın konu kısmına Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Başvuruda dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 • Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmuş ve talep açık olarak belirtilmiş olmalıdır.
 • Başvuru formu Kişisel Veri Sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır.
 • Talebin niteliğine göre istenen bilgi ve belgeler eksiksiz ve doğru olarak ibraz edilmelidir.

Başvuru Forumu’nun yukarıdaki hususlara uygun olarak Şirketimize iletilmesi gerekmektedir. Bu hususlara uygun hareket edilmemesi ve/veya istenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, talebiniz çerçevesinde yapılacak incelemeler Şirketimiz tarafından gereği gibi ve eksiksiz yürütülemeyebileceğinden, Şirketimizin böyle bir durumda her türlü kanuni hakkı saklıdır.

Yapılan talepler ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret şirketimiz tarafında başvuru sahibinden talep edilecektir.

Kimlik ve İletişim Bigileriniz

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz:

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi

Şirketimiz ile Bağlantı Nedeniniz

 

 

Kişisel Veri Sahibinin Kullanacağı Hakkın Seçimine İlişkin Bilgiler

Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu / kutucukları işaretleyiniz

 

Kanun Kapsamındaki Talebinizi Detaylı Olarak Belirtiniz

 

Ekler

 

Başvurunuza Vereceğimiz Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemini Seçiniz


Bunu paylaş: